Information om diskriminering och sexuella trakasserier på KTH

Denna information är till dig, som har blivit utsatt för diskriminering, sexuella trakasserier alternativt på något sätt känt dig kränkt under KTHs paraply. Detta är tyvärr inte något som du är ensam om. Efter en undersökning gjord av KTH (Mellanårsenkäten 2019) visade det sig att så många som en av tre kvinnor på KTH har blivit utsatt för diskriminering och/eller trakasserier under sin studietid. I 66% av fallen är det lärare från KTH eller assistenter som utsätter studenterna för kränkande särbehandling.

1/4 har känt sig diskriminerade under sin tid på KTH enligt vår egna undersökning från 2020.

Detta är något som varken KTH, Equality Office eller vi från Malvina tycker är acceptabelt. För att detta ska kunna förebyggas, så behöver dem en bättre inblick i var, när, och hur dessa trakasserier uppstår. Därför är det otroligt viktigt att du anmäler, vare sig du gör det med ditt namn, eller anonymt. Däremot är det viktigt att förstå att om man väljer att anmäla anonymt, så kan utredningen läggas ner på grund av bristande information av KTH. Anonym anmälan kan leda till generella åtgärder, och är fortfarande otroligt viktigt för Equality Office och KTH att ha kunskap om, detta för att kunna lokalisera vart på KTH problemen uppstår.

Vi i Malvina vill göra det vi kan för att KTH ska ta dessa frågor ännu mer på allvar. Men vi vill också sprida information om hur och vart du kan söka hjälp. Dessutom jobbar vi med att uppmärksamma studenter, lärare och andra anställda på campus för det som pågår. För att vi ska kunna göra detta, är det otroligt viktigt att du anmäler ditt fall. Genom ett starkt samarbete mellan KTH, kåren, Equality Office och programansvariga kan vi på Malvina också stötta dig genom processen. KTH tar dessa frågor på allvar och håller på att förbättra både anmälningsprocessen och omständigheterna. Nedan följer KTHs anmälningsprocess och vad stegen innebär.

Vill du ha någon att bolla med angående anmälan? Vill du ha stöd genom processen? Tveka inte att höra av dig till jml@malvinakth.se, så bokar vi in en tid med dig för att göra det vi kan för att finnas där som stöttning under din anmälan.

1. Jag har blivit utsatt för sexuella trakasserier och/eller diskriminering på KTH. Vem kan jag vända mig till?

Varje skola på KTH har en ansvarig person som man kan kontakta för dessa ärenden. Dessa personer är skyldiga att vägleda dig genom anmälningsprocessen på ett tydligt och korrekt sätt för att du ska få den stöttning du behöver genom anmälning och utredning.

 • ABE - skolan för arkitektur och samhällsbyggnad:

Cecilia Månson Blom

cecilia.manson@abe.kth.se

 • CBH - skolan för kemi, bioteknologi och hälsa:

Per Dalhammar

perda@kth.se

 • EECS - skolan för elektroteknik och datavetenskap:

Marianne Lundin

marianlu@kth.se

 • ITM - skolan för Industriell teknik och management:

Andreas Alm Arvidsson

andreas.alm.arvidsson@itm.kth.se

 • SCI - skolan för teknikvetenskap:

Hanna Sara Karlsson

hska@kth.se

Utöver det kan man kontakta ansvariga personen på THS studentkåren via studiesocialt@ths.kth.se

Och man kan även ringa till Kvinnofridslinjen på 020505050.

2. Hur ser anmälningsprocessen ut ?

Processen som kontaktpersonerna från varje skola är skyldiga att vägleda dig genom följer i 5 steg:

1. Anmälan

2. Utredning/dokumentation

3. Diarieföring

4. Beslut/åtgärd

5. Uppföljning

Mer om själva Anmälan:

 • Vid upplevd diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling ska man anmäla detta till kontaktpersonen på ens respektive skola, se ovan, fråga 1.

 • KTH har nolltolerans när det kommer till detta! Anmälan är viktig så att KTH i första hand får reda på det som hänt, så att dem kan vidta åtgärder för att stoppa missförhållanden.

 • Utöver anmälan kan du vidare anmäla det som har hänt till polisen (vid misstanke om brott), studentkåren eller fackförbundet som du är medlem i.

 • En anmälan enligt diskrimineringslagen görs för att man vill att diskrimineringen och/eller trakasserier upphör. Det betyder att KTH har skyldighet enligt lag att vidta åtgärder så att framtida trakasserier upphör. Dem inleder generella åtgärder för att förhindra att liknade situationer uppstår. Åtgärden som vidtas baserad på diskrimineringslagen är inte samma som disciplinära åtgärden, se mer om dem nedan. Diskrimineringsombudsmannen (DO) ansvarar för uppföljning av lagen.

 • En anmälan kommer på så sätt inte alltid följas av disciplinära åtgärder (t.ex. tillfällig avstängning från studierna). Disciplinära åtgärden vidtas först när vanliga åtgärder och handlingsplaner inte hjälper att förhindra ett visst diskriminerande eller trakasserande beteende. Det innebär att disciplinära åtgärder oftast bara är ett av de slutliga steg som sker i hela processen. Det är Disciplinnämnden och rektorn på KTH som beslutar om disciplinära åtgärder (t.ex. tillfällig avstängning från studierna). Samma sak gäller för anmälan till personalansvarsnämnden, som beslutar om disciplinära åtgärder för KTH:s anställda (t.ex. löneavdrag eller avslut av anställning). Ärenden skickas oftast vidare till disciplinnämnden samtidigt som handledning enligt diskrimineringslag sker.

3. Vad kommer ske om jag anmäler personen/personerna anonymt?

En anonym anmälan sker genom att den utsatta personen anmäler det som har hänt till KTH utan att ange sitt namn.

 • Vid en anonym anmälan har KTH ofta svårt att utreda, då KTH inte kan utreda en specifik händelse, därav kan inga specifika åtgärder kan vidtas. KTH kan bara agera på generell nivå och inleda generella åtgärder som ska förhindra liknade beteende i framtiden. Till exempel, om en lärare har diskriminerat en av sina studenter och den personen väljer att anmäla detta anonymt, så kommer inga specifika åtgärder mot just den läraren kunna sker. Däremot, hjälper en sådan anmäler att skapa medvetenhet om vilka kurser/program diskrimineringen sker, vilket sen underlättar det för KTH att ta proaktiva åtgärder för att stoppa liknande beteende i framtiden.

 • När detta händer blir det omöjligt för KTH att exempelvis skicka ärendet till juristerna för bearbetning inför utskick till Disciplinnämnden. Det är Disciplinnämnden på KTH och rektorn som beslutar om disciplinära åtgärder (t.ex. tillfällig avstängning från studierna). anmälan till personalansvarsnämnden, som beslutar om disciplinära åtgärder för KTH:s anställda (t.ex. löneavdrag eller avslut av anställning).

 • Då det finns en nolltolerans på KTH kring diskriminering, kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier så kommer en anonym anmälan fortfarande sätta press på KTH att jobba förebyggande för att missförhållandena upphör. Därför är det viktigt att göra en anmälan även om man inte vill anmäla med sitt namn. KTH behöver också statistik för att kunna få en klarhet i vart deras resurser kan göra störst skillnad.

Viktigt att komma ihåg är att den/dem ansvariga personen/erna inte anklagas och tas till rätt när anmälan sker anonymt. Detta betyder att en anonym anmälan inte är lika stark som en personlig anmälan. Utredningen kan läggas ner när man inte anmäla med sitt namn och bara generella åtgärder kan vidtas. Diskrimineringslagen avser att förhindra att framtida trakasserande eller diskriminerande beteende ska ske. Däremot är en anonym anmälan alltid bättre än ingen anmälan. När ni anmäler med ert namn betyder det inte automatisk att disciplinära åtgärder kan vidtas. Det bedöms från fall till fall, när inga andra handlingsplaner och vanliga åtgärder kunde förhindra beteendet. Det finns en skillnad i lagstiftelsen om disciplinära åtgärder och själva diskrimineringslagen.

4. Jag har varit vittne av en diskriminerande händelse, en kränkande särbehandling eller (sexuella) trakasserier. Vad ska jag göra nu?

 • Om du har sett en olämplig händelse ska du anmäla detta. Du som vittne ska berätta om vad som har hänt och kunna stå för det med ditt namn. Om du väljer att anmäla men inte vill anger ditt namn så kan utredningen endast leda till generella åtgärder, se punkt 3.

 • Om en person återberättar en händelse till dig, kan du anmäla åt dem. Du behöver inte ha varit på plats, sett det med egna ögon.

5. Vad kommer ske om jag anmäler med mitt namn?

 • Om du vänder dig till din kontaktperson, se fråga 1, kommer den förklara vad som kommer ske. Allmänt kommer utredningen följa de 5 steg som presenterades under fråga 2.

 • Om du väljer att anmäla med ditt namn så kommer under utredning alla delaktiga parterna intervjuas. Till skillnad från en anonym anmälan så kan mer personspecifika åtgärder göras när du anmäler med ditt namn. KTH har en skyldighet enligt diskrimineringslagen att utreda situationen och vidta åtgärder. Under tiden utredningen pågår är den konfidentiell för utomstående. De som är inblandade i utredningen kommer dock kunna ta del av dokumentationen.

6. Vilka juridiska riktlinjer finns det att tänka på när jag anmäler?

 • Händelsen som ska anmälas måste ha hänt under studietid på KTH eller den måste påverka din studiemiljö. Händelsen som ska anmälas måste påverka din studiemiljö enligt Diskrimineringslagen.

 • KTH tar alltid emot anmälan som handlar om diskriminering som påverkar studiemiljön. Detta innebär att dem ska alltid åtgärda trakasserier eller diskriminering som påverkar studiemiljön. Man kan alltså anmäla en diskriminering som har skett på till exempel en fest/kväll på Nymble, om händelsen/diskrimineringen påverkar studiemiljön.

 • Vid undantag kan anmälan skickas vidare till disciplinnämnden. Situationer måste ha skett under studietid. Samtidigt som situationen måste har återuppstod, dvs. att diskriminerande beteende fortsatt och blev inte löst genom andra åtgärder som kontaktpersonen eller skolan har implementerat. KTH jobbar dock proaktivt med att implementera åtgärder parallellt som disciplinärendet utreds

7. Vad finns det för stöd från KTHs sida?

 • KTH stöttar dig när du vill anmäla en eller flera personer som brutit mot diskrimineringslagen. Vänd dig i första hand till din kontaktperson från ditt program, se fråga 1. Utöver det kan du kontakta KTH Centralt om du har flera frågor:

  • Lena Salomonson

lenaas@kth.se

  • Nina Holmsten

nholmste@kth.se.

8. Vad räknas som diskriminering enligt lag?

Diskriminering enligt Diskrimineringslagen (2008:567) innebär att en person utan sakliga grunder behandlar en annan person sämre än någon annan behandlas i en jämförbar situation. Missgynnandet måste ha ett samband med en eller flera av diskrimineringsbakgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Enligt Diskrimineringslagen är det förbjudet för arbetsgivare och utbildningsanordnare att diskriminera. I lagen finns även ett förbud mot repressalier, dvs. att utföra hämndaktioner grundat på en anmälan av en medarbetare/student.

Det finns direkt och indirekt diskriminering. Nedan listar vi ett exempel för respektive:

 • Direkt: En kvinnlig student ställer en fråga under ett seminarium och ignoreras totalt av läraren. Samma fråga ställs av en manlig student en stund senare och får då ett svar av läraren.

 • Indirekt: Om en lärare eller professor planerar ett obligatoriskt moment i en kurs som är omöjligt för någon med en viss religiös tro att delta på.

9. Vad räknas som trakasserier?

Som trakasserier räknas beteende/uppträdande som kränker någons värdighet och är kopplat till någon av diskrimineringsgrunderna.

Sexuella trakasserier innebär att uppträdandet är av sexuell natur och kränker någons värdighet. Allt från ofrivilliga beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande och som uppfattas nedvärderande.

Trakasserier upprepas oftast och anses vara förolämpande, hotande, kränkande eller en illa behandling av en person.

10. Vad räknas som kränkande särbehandling?

Om en handling riktar sig mot en eller flera personer, är kränkande till följd av att den utsatta personen kan exkluderas eller/och får hälsoproblem räknas som kränkande särbehandling. Handlingen kan vara en enstaka händelse och behöver inte upprepa sig.

Andra begrepp som motsvara liknande beteende kan vara mobbning, psykiskt våld och social utstötning. Dessa handlingar bryter mot Arbetsmiljölagen.

Exempel på handlingar som kan anses vara en kränkande särbehandling:

 • Förtala och/eller nedvärdera någon.

 • Sabotera eller försvåra någons arbete, genom till exempel undanhållande av information eller ger felaktig information.

 • Kritisera och/eller förlöjliga någon inför andra.