Information om diskriminering och sexuella trakasserier på KTH

Denna information är till dig, som har blivit utsatt för diskriminering, sexuella trakasserier alternativt på något sätt känt dig kränkt under KTHs paraply. Detta är tyvärr inte något som du är ensam om. Efter en undersökning gjord av KTH (Mellanårsenkäten 2019) visade det sig att så många som en av tre kvinnor på KTH har blivit utsatt för diskriminering och/eller trakasserier under sin studietid. I 66% av fallen är det lärare från KTH eller assistenter som utsätter studenterna för kränkande särbehandling. 

1/4 har känt sig diskriminerade under sin tid på KTH enligt vår egna undersökning från 2020.

Detta är något som varken KTH, Equality Office eller vi från Malvina tycker är acceptabelt. För att detta ska kunna förebyggas, så behöver dem en bättre inblick i var, när, och hur dessa trakasserier uppstår. Därför är det otroligt viktigt att du anmäler, vare sig du gör det med ditt namn, eller anonymt. Däremot är det viktigt att förstå att om man väljer att anmäla anonymt, så kan utredningen läggas ner på grund av bristande information av KTH. Anonym anmälan kan leda till generella åtgärder, och är fortfarande otroligt viktigt för Equality Office och KTH att ha kunskap om, detta för att kunna lokalisera vart på KTH problemen uppstår.

Vi i Malvina vill göra det vi kan för att KTH ska ta dessa frågor ännu mer på allvar. Men vi vill också sprida information om hur och vart du kan söka hjälp. Dessutom jobbar vi med att uppmärksamma studenter, lärare och andra anställda på campus för det som pågår. För att vi ska kunna göra detta, är det otroligt viktigt att du anmäler ditt fall. Genom ett starkt samarbete mellan KTH, kåren, Equality Office och programansvariga kan vi på Malvina också stötta dig genom processen. KTH tar dessa frågor på allvar och håller på att förbättra både anmälningsprocessen och omständigheterna. Nedan följer KTHs anmälningsprocess och vad stegen innebär.

Vill du ha någon att bolla med angående anmälan? Vill du ha stöd genom processen? Tveka inte att höra av dig till jml@malvinakth.se, så bokar vi in en tid med dig för att göra det vi kan för att finnas där som stöttning under din anmälan.  

1.  Jag har blivit utsatt för sexuella trakasserier och/eller diskriminering på KTH. Vem kan jag vända mig till?

Varje skola på KTH har en ansvarig person som man kan kontakta för dessa ärenden. Dessa personer är skyldiga att vägleda dig genom anmälningsprocessen på ett tydligt och korrekt sätt för att du ska få den stöttning du behöver genom anmälning och utredning.  

Cecilia Månson Blom

cecilia.manson@abe.kth.se

Per Dalhammar

perda@kth.se

Marianne Lundin

marianlu@kth.se

Andreas Alm Arvidsson

andreas.alm.arvidsson@itm.kth.se

Hanna Sara Karlsson 

hska@kth.se

Utöver det kan man kontakta ansvariga personen på THS studentkåren via studiesocialt@ths.kth.se

Och man kan även ringa till Kvinnofridslinjen på 020505050.

2.  Hur ser anmälningsprocessen ut ?

Processen som kontaktpersonerna från varje skola är skyldiga att vägleda dig genom följer i 5 steg: 

1. Anmälan

2. Utredning/dokumentation 

3. Diarieföring 

4. Beslut/åtgärd

5. Uppföljning 

Mer om själva Anmälan: 

3.  Vad kommer ske om jag anmäler personen/personerna anonymt?

En anonym anmälan sker genom att den utsatta personen anmäler det som har hänt till KTH utan att ange sitt namn. 

Viktigt att komma ihåg är att den/dem ansvariga personen/erna inte anklagas och tas till rätt när anmälan sker anonymt. Detta betyder att en anonym anmälan inte är lika stark som en personlig anmälan. Utredningen kan läggas ner när man inte anmäla med sitt namn och bara generella åtgärder kan vidtas. Diskrimineringslagen avser att förhindra att framtida trakasserande eller diskriminerande beteende ska ske. Däremot är en anonym anmälan alltid bättre än ingen anmälan. När ni anmäler med ert namn betyder det inte automatisk att disciplinära åtgärder kan vidtas. Det bedöms från fall till fall, när inga andra handlingsplaner och vanliga åtgärder kunde förhindra beteendet. Det finns en skillnad i lagstiftelsen om disciplinära åtgärder och själva diskrimineringslagen. 

4.  Jag har varit vittne av en diskriminerande händelse, en kränkande särbehandling eller (sexuella) trakasserier. Vad ska jag göra nu? 

5.  Vad kommer ske om jag anmäler med mitt namn? 

6.  Vilka juridiska riktlinjer finns det att tänka på när jag anmäler? 

7.  Vad finns det för stöd från KTHs sida? 

lenaas@kth.se

nholmste@kth.se.

8.  Vad räknas som diskriminering enligt lag? 

Diskriminering enligt Diskrimineringslagen (2008:567) innebär att en person utan sakliga grunder behandlar en annan person sämre än någon annan behandlas i en jämförbar situation. Missgynnandet måste ha ett samband med en eller flera av diskrimineringsbakgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Enligt Diskrimineringslagen är det förbjudet för arbetsgivare och utbildningsanordnare att diskriminera. I lagen finns även ett förbud mot repressalier, dvs. att utföra hämndaktioner grundat på en anmälan av en medarbetare/student.  

Det finns direkt och indirekt diskriminering. Nedan listar vi ett exempel för respektive:

9.  Vad räknas som trakasserier? 

Som trakasserier räknas beteende/uppträdande som kränker någons värdighet och är kopplat till någon av diskrimineringsgrunderna. 

Sexuella trakasserier innebär att uppträdandet är av sexuell natur och kränker någons värdighet. Allt från ofrivilliga beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande och som uppfattas nedvärderande. 

Trakasserier upprepas oftast och anses vara förolämpande, hotande, kränkande eller en illa behandling av en person.

10.  Vad räknas som kränkande särbehandling? 

Om en handling riktar sig mot en eller flera personer, är kränkande till följd av att den utsatta personen kan exkluderas eller/och får hälsoproblem räknas som kränkande särbehandling. Handlingen kan vara en enstaka händelse och behöver inte upprepa sig. 

Andra begrepp som motsvara liknande beteende kan vara mobbning, psykiskt våld och social utstötning. Dessa handlingar bryter mot Arbetsmiljölagen

Exempel på handlingar som kan anses vara en kränkande särbehandling: